เว็บไซต์ Library Career Guides จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในการประกอบอาชีพที่มีให้บริการในสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด (Open Access) ทั้งทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft skills) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้หรือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ โดยทำการสำรวจอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและได้รับความสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงานสถิติของสหรัฐอเมริกา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และบริษัทจัดหางาน เป็นต้น และนำมาจัดกลุ่มตามลักษณะงานพร้อมจัดทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้จำแนกประเภทในแต่ละอาชีพ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความ ฐานข้อมูล คลิปวีดิโอ พอดแคสต์ ฯลฯ พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดหรือโอแพก (OPAC) ของสำนักและเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

ทรัพยากร

อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี

อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด

อาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ

อาชีพเกี่ยวกับการสื่อสาร

ค้นหาอาชีพ

กรอกคำค้นเพื่อค้นหาอาชีพที่ท่านสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

© 2023 หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. All Rights Reserved.
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2504-7455 - 56