ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์

Cataloguing In Publication – CIP

เป็นข้อมูลตัวแทนอย่างย่อของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องหนึ่ง ๆ ที่ระบุข้อมูลตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ตามแบบสากล ประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบรรณาธิการ ชื่อผู้จัดทำ ชื่อหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ (ครั้งที่พิมพ์ ชื่อเมืองที่พิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์) และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง นอกจากนี้ยังมีหัวเรื่องหรือคำ/วลีที่ใช้แทนเนื้อหา ซึ่งกำหนดจากคู่มือการให้หัวเรื่อง เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ กรณีเป็นชุดวิชา มสธ. จะมีรหัสนำค้น (ประกอบด้วยสัญลักษณ์อักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษพร้อมรหัสประจำชุดวิชา) และหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number—ISBN) โดยปกติข้อมูลนี้จะได้รับการเผยแพร่อยู่ในหน้าลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์นั้นๆ

LOGIN & REGISTER

ขั้นตอนการใช้บริการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ในแต่ละขั้นตอน

1.ลงทะเบียนสมาชิก

2.กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดทำ CIP

3.ส่งเอกสารเพิ่มเติม

4.เรียกดูข้อมูล CIP

เงื่อนไขการใช้บริการ

ชุดวิชา

สิ่งพิมพ์ที่เป็นชุดวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต เอกสารประกอบด้วย เอกสารระบุลักษณะการผลิตในรูปแบบปกติหรือรูปแบบใหม่ ระดับการศึกษา ภาคเรียน/ปีการศึกษา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา จำนวนหน่วยเนื้อหาที่ผลิต ฉบับครั้งที่พิมพ์หรือฉบับปรับปรุง ระบุรายละเอียดเนื้อหาของชุดวิชาที่ขอรับบริการ และระบุชื่อประธานชุดวิชา บรรณาธิการชุดวิชา บรรณาธิการผู้ช่วย (สำนักพิมพ์) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หนังสือทั่วไป

เอกสารประกอบด้วย หน้าปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่องย่อ/บทคัดย่อ
ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมสธ.ผลิตและเผยแพร่
เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ย้อนหลังที่ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ มกราคม 2557 - สิงหาคม 2562 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่นี่

SEARCH IN OCIP

เกี่ยวกับระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ CIP

การจัดทำ CIP มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นั้นๆ อย่างย่อ ทำให้ช่วยลดเวลาของผู้ใช้สิ่งพิมพ์ในการทำความรู้จักกับสิ่งพิมพ์ หรือเป็นข้อมูลช่วยสำหรับองค์กรสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการสิ่งพิมพ์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างข้อมูลตัวแทนสารสนเทศในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่อไป

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ ให้บริการจัดทำ CIP สำหรับสิ่งพิมพ์ที่ผลิต/เผยแพร่ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามคำร้องขอของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ทีมงานผู้พัฒนา

หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

น.ส. สายหยุด บุญรอด
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7455
e-mail: saiyood.boo@stou.ac.th

นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7455
e-mail: sompong.pap@stou.ac.th

น.ส. อรอนงค์ อุดมวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7455
e-mail: onanong.udo@stou.ac.th

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช